Smlouva o výkonu funkce jednatele: průvodce a vzor

Smlouva o výkonu funkce jednatele je důležitým dokumentem pro jakoukoli společnost či organizaci, která si přeje jmenovat osobu, která bude zastupovat a řídit její právní záležitosti. Jednatelem může být jednotlivec nebo právnická osoba. Tato smlouva stanovuje povinnosti a práva jednatele a poskytuje právní rámec pro jeho činnost. V tomto článku se budeme zabývat smlouvou o výkonu funkce jednatele a poskytneme vzor, který můžete použít jako výchozí šablonu pro vytvoření vlastní smlouvy.

Co je Smlouva o Výkonu Funkce Jednatele?

Smlouva o výkonu funkce jednatele je právním dokumentem, který stanovuje vztahy mezi společností (nebo jinou právnickou osobou) a osobou, která byla jmenována jednatelem. Jednatel je osoba, která má právo a povinnost jednat jménem společnosti a zastupovat ji ve všech právních a obchodních záležitostech. Tato smlouva určuje rozsah pravomocí jednatele, jeho povinnosti, plat a další důležité aspekty jeho role.

Jak vytvořit smlouvu o výkonu funkce jednatele

Pro vytvoření smlouvy o výkonu funkce jednatele by měly být zohledněny následující klíčové body:

1. Identifikace Stran

V smlouvě musí být jasně uvedeny identifikace společnosti (nebo jiné právnické osoby) a jednatele. To zahrnuje jejich plné názvy, adresy a další relevantní informace.

2. Rozsah Pravomocí

Smlouva by měla specifikovat rozsah pravomocí jednatele. To zahrnuje právo na uzavírání smluv, jednání s bankami a dalšími institucemi, a další činnosti související s výkonem funkce jednatele.

3. Doba Trvání Smlouvy

Určete dobu trvání smlouvy, tj. jak dlouho bude jednatel vykonávat svou funkci. Smlouva může být uzavřena na určitou dobu nebo na neurčito.

4. Platy a Odměny

Specifikujte výši platů, odměn a případných dalších výhod, které bude jednatel za svou činnost obdržívat.

5. Odpovědnost a Zodpovědnost

Smlouva by měla také stanovit, jaké jsou povinnosti a odpovědnosti jednatele vůči společnosti a jaké jsou sankce za případné porušení smlouvy.

6. Ukázkový Vzor Smlouvy o Výkonu Funkce Jednatele

Zde naleznete ukázkový vzor smlouvy o výkonu funkce jednatele, který můžete použít jako výchozí šablonu pro vaši smlouvu. Je však důležité upravit ho tak, aby odpovídal konkrétním potřebám vaší společnosti a platnému právnímu rámci.


Smlouva o Výkonu Funkce Jednatele

Strany smlouvy:

Společnost XYZ s.r.o., se sídlem na adrese [adresa], IČ: [IČ společnosti]

Jméno jednatele: [Jméno jednatele]

Adresa jednatele: [Adresa jednatele]

Rozsah Pravomocí:

Jednatel má právo a povinnost jednat jménem společnosti ve všech právních a obchodních záležitostech v souladu s platnými právními předpisy.

Faqs o smlouvě o výkonu funkce jednatele

1. Jaký je rozdíl mezi jednatelem a statutárním orgánem společnosti?

Jednatel je konkrétní osoba, která byla jmenována společností k vykonávání konkrétních funkcí. Statutární orgán společnosti může zahrnovat více jednatelů nebo manažerů a má obvykle širší pravomoci a odpovědnosti v rámci společnosti.

2. Jaké jsou nejběžnější povinnosti jednatele?

Mezi běžné povinnosti jednatele patří zastupování společnosti, uzavírání smluv, vedení obchodního deníku a zajištění, aby společnost jednala v souladu s platnými zákony a předpisy.

3. Lze smlouvu o výkonu funkce jednatele kdykoli ukončit?

Obvykle lze smlouvu o výkonu funkce jednatele ukončit podle dohody mezi stranami. Je však důležité zohlednit podmínky smlouvy týkající se ukončení a upozornění.

Viz také:

Photo of author

Kestos

Napsat komentář